تحلیل صندلی ایران از منظر بیماری کرونا، کاهش فوتی؛ رشد بیماری خبرنگاران

به گزارش رپید دانلود، داده های سامانه نماگر کووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) صندلی ایران در جهان را از نظر رشد بیماری، مبتلا و فوتی کرونا نشان می دهد و درباره فرایند افزایشی بیماری هشدار داده است.

تحلیل صندلی ایران از منظر بیماری کرونا، کاهش فوتی؛ رشد بیماری خبرنگاران

به گزارش خبرنگاران و به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید -19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان ماه از حدود 280 هزار نفر به 330 هزار نفر در آذر افزایش یافته بود و در دی ماه به کمتر از 184 هزار نفر کاهش یافته بود، مجدداً در بهمن ماه به 208 هزار نفر و در اسفند ماه به 243 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: بدین ترتیب با این میزان افزایش جمعیت بیماران کشور به حدود 1 میلیون و 800 هزار نفر رسیده و ایران در صندلی 15 جهان قرار گرفته است. کل جمعیت بیمار شده در اسفند برای کشور روسیه (با جمعیت بیمار بیش از 4 میلیون نفر) برابر با 320 هزار نفر، آلمان (با جمعیت بیمار 2.6 میلیون نفر) برابر با 286 هزار، انگلیس (با جمعیت بیمار 4.3 میلیون نفر) برابر با 208 هزار، مکزیک (با جمعیت بیمار بیش از 2 میلیون نفر) برابر با 174 هزار نفر، کانادا (با جمعیت مبتلای بیش از 900 هزار نفر) برابر با 93 هزار نفر و اسپانیا با جمعیت مبتلای بیش از 3.2 میلیون نفر) برابر با 90 هزار نفر بوده است.

دهقانی گفت: میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان 1.41 درصد، در آذرماه 1.13 درصد، و در دی ماه 0.5 درصد بوده است، در بهمن ماه به 0.49 درصد و در اسفند به 0.34 درصد کاهش یافته است. علیرغم اینکه میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دی ماه به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسیده، انتظار می رفت این نرخ کاهشی در بهمن نیز ادامه داشته باشد.

وی گفت: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای همزمان (13 کشور همزمان در انتشار کووید -19: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در صندلی ششم قرار گرفته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: میزان کاهش اندک رشد متوسط روزانه بیماری کشور از 0.49 درصد به 0.34 درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه 13 کشور همزمان فرایند قابل ملاحظه کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از 0.93 درصد به 0.02 درصد)، انگلیس (از 0.55 درصد به 0.1 درصد)، کانادا (از 0.51 درصد به 0.25 درصد)، آلمان (از 0.46 درصد به 0.29 درصد) و آمریکا (از 0.47 درصد به 0.15 درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند.

وی گفت: آنالیز ها نشان می دهد که ایران با رشد متوسط روزانه بیماری 0.34 درصد در اسفند ماه در میان 37 کشور جهان با جمعیت مبتلای بیش از 500 هزار نفر، به صندلی 18 رسیده است.

دهقانی یادآور شد: آنالیز ها نشان می دهد که فرایند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان 1.13 درصد، در آذرماه 0.67 درصد، در دی ماه 0.21 درصد و در بهمن ماه تا 0.14 درصد ادامه داشته ولی این فرایند از اسفند ماه متوقف شده و برابر 0.14 درصد است. هر چند این میزان کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری است، انتظار می رفت این فرایند کاهشی در اسفندماه نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: ثابت ماندن میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشور به 0.14 درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه 13 کشور همزمان فرایند کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از 0.7 درصد به 0.3 درصد)، انگلیس (از 0.9 درصد به 0.19 درصد)، کانادا (از 0.55 درصد به 0.18 درصد)، آلمان (از 1.06 درصد به 0.36 درصد) و آمریکا (از 0.69 درصد به 0.32 درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند. بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان کشورهای همزمان در صندلی آخر و قبل از چین با 0.01 درصد قرارگرفته است.

سرپرست ISC گفت: نتایج و آمار در سامانه کووید -19 به همراه تحلیل مربوط به 13 کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریباً به طور همزمان پدید آمد) در ادامه آمده است.

نمودار 1 فرایند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا انتها اسفند ماه با جمعیت بیماران کمتر از 4 میلیون نفر هستند را نشان می دهد. محور افقی بیانگر روز و در واقع آمار نشان داده شده 6 ماه دوم سال (اول مهر الی آخر اسفند ماه) و محور عمودی جمعیت بیماران است.

در نمودار 1، این کشورها به ترتیب عبارت از ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و فرایند کاهشی شیوع بیماری در کشورهای آلمان، کانادا و پاکستان کاملاً مشهود است. ولی فرایند افزایشی کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و ایران با شیب و شتاب های متفاوت ادامه دارد. در نمودار 2، فرایند گسترش و تغییرات جمعیت مبتلا در کشورهای همزمان با جمعیت مبتلای بیش از 4 میلیون نفر شامل آمریکا، برزیل، روسیه، انگلیس و فرانسه نشان داده شده است. همانطور که از نمودار مشاده می گردد کشورهای روسیه، انگلیس و فرانسه تقریباً شرایط یکسانی را تجربه می نمایند، در حالی که فرایند افزایشی شیوع بیماری در دو کشور برزیل با جمعیت بیمار نزدیک 12 میلیون نفر و آمریکا با جمعیت بیمار بیش از 30 میلیون نفر مشهود است.

دهقانی گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -19 مربوط به 13 کشور همزمان در طول سال گذشته آمار مربوطه در جدول 1 نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی ادامه داد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می توان به عملکرد کشورها در کنترل فرایند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می گردد، در اسفند ماه کشورهای ایتالیا با 0.48 درصد، فرانسه 0.44 درصد، برزیل 0.43 درصد، ترکیه 0.36 و ایران 0.34 درصد به ترتیب بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری را داشته اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر 0.29 درصد بوده اند.

دهقانی گفت: مقایسه عملکرد کشورها در بهمن و اسفند نشان می دهد که عملکرد ایران با کاهش اندک متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از 0.49 درصد به 0.34 درصد در مقایسه با سایر کشورهای همزمان ضعیف بوده است، زیرا این میزان تقریباً برای همه 13 کشور همزمان فرایند قابل ملاحظه کاهشی داشته است، به طوری که کشور اسپانیا (از 0.93 درصد به 0.02 درصد)، انگلیس (از 0.55 درصد به 0.1 درصد)، کانادا (از 0.51 درصد به 0.25 درصد)، آلمان (از 0.46 درصد به 0.29 درصد) و آمریکا (از 0.47 درصد به 0.15 درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند.

همانطور که از جدول 1 مشاهده می گردد از این نظر ایران در میان 13 کشور همزمان صندلی 5 را دارد. جهت اطلاع، در بهمن ماه ایران صندلی 6 را داشته است و اگر این فرایند ادامه یابد، در ماه های آینده ایران در صدر کشورهای همزمان از نظر میزان متوسط رشد روزانه بیماری قرار خواهد گرفت. میزان متوسط رشد روزانه بیماری در اسفند ماه در کل جهان برابر با 0.26 درصد بوده است.

در جدول 1 میزان متوسط رشد روزانه بیماری برای کل سال 99 نیز محاسبه و در ستون آخر درج شده است. همانطور که ملاحظه می گردد، میزان متوسط رشد روزانه بیماری در جهان در کل 12 ماه سال 99 برابر با 1.72 درصد بوده و این میزان برای ایران 1.26 درصد محاسبه شده است.

برای سایر کشورهای همزمان میزان متوسط روزانه رشد بیماری در سراسر سال 99 به ترتیب کشور روسیه با 2.79 درصد، برزیل 2.74 درصد، ترکیه 2.51 درصد، آمریکا 2.14 درصد، پاکستان 1.98 درصد، انگلیس 1.96 درصد، کانادا 1.93 درصد، فرانسه 1.61 درصد، اسپانیا و آلمان با 1.43 درصد، ایران با 1.26 درصد، ایتالیا با 1.22 درصد و چین 0.03 درصد بوده است.

سرپرست ISC در ادامه گفت: جدول 2 میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی 13 کشور همزمان را در 12 ماه سال 99 نشان می دهد. گفتنی است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول 2 پیداست، میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی جهان در بهمن ماه 0.72 درصد بوده که در اسفند ماه به 0.5 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در بهمن ماه 0.53 درصد بود که به 0.5 درصد کاهش یافته است. در اسفند ماه، متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه کشورهای انگلیس 1.51 درصد، آمریکا 0.65 درصد، اسپانیا 0.54 درصد، برزیل و ایران 0.5 بوده است و سایر کشورها زیر 0.42 درصد بوده است.

دهقانی افزود: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسائلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال کوچک بودن میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و عظیم تر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

نمودار 3 مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از 150 هزار نفر را نشان می دهد. کشورهای آمریکا با بیش از 550 هزار نفر فوتی و برزیل با بیش از 290 هزار نفر فوتی، درصدر کشورهای همزمان و جهان قرار داشته اند که در نمودار ظاهر نشده اند.

همانطور که از نمودار مشاهده می گردد، کشورهای انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه تا آخر اسفند ماه در میان کشورهای همزمان بیشترین فوتی را داشته اند. کاهش شیب و فرایند فوتی ایران در چند ماه آخر سال از نمودار مشهود بوده به طوری که میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این فرایند ادامه دارد.

همه کشورها به جز ایران، ترکیه، کانادا، پاکستان و اسپانیا فرایند افزایشی دارند. به طور خاص، افزایش شیب کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه و فرانسه در بهمن و اسفند ماه به طور کامل مشهود است.

جدول 3 میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی 13 کشور همزمان را در 11 ماه سال 99 نشان می دهد. گفتنی است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند.

دهقانی افزود: همان طور که از جدول 3 پیداست، میزان متوسط رشد روزانه فوتی جهان از 0.58 درصد در بهمن به 0.35 درصد در اسفند کاهش یافته است. آنالیز ها نشان می دهد که فرایند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان 1.13 درصد، در آذرماه 0.67 درصد، در دی ماه 0.21 درصد و در بهمن ماه به 0.14 درصد ادامه داشته، ولی این فرایند از اسفند ماه متوقف شده و برابر 0.14 درصد بوده است. هر چند این میزان کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری است، انتظار می رفت این فرایند کاهشی در اسفندماه نیز ادامه داشته باشد.

میزان ثابت ماندن رشد متوسط فوتی روزانه کشور به 0.14 درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه 13 کشور همزمان فرایند کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از 0.7 درصد به 0.3 درصد)، انگلیس (از 0.9 درصد به 0.19 درصد)، کانادا (از 0.55 درصد به 0.18 درصد)، آلمان (از 1.06 درصد به 0.36 درصد) و آمریکا (از 0.69 درصد به 0.32 درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند.

در ستون آخر جدول 3، میزان متوسط رشد فوتی روزانه درطول سال 99 نیز نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می گردد، میزان متوسط رشد فوتی جهان در سال 99 برابر با 1.58 درصد بوده و این میزان برای ایران با 1.11 درصد بوده است.

برای سایر کشورهای همزمان، میزان متوسط رشد روزانه فوتی در سراسر سال 99 به ترتیب کشور روسیه 3.19 درصد، برزیل 3.12 درصد، ترکیه 2.67 درصد، پاکستان 2.34 درصد، آمریکا 2.24 درصد، آلمان 2.19 درصد، کانادا 2.17 درصد، انگلیس 1.95 درصد، فرانسه 1.62 درصد، اسپانیا 1.31 درصد، ایران 1.11 درصد، ایتالیا 0.99 درصد و چین 0.1 درصد بوده است.

دهقانی افزود: نمودار 4 میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های مختلف سال 99 نشان می دهد. کاهش میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری به 0.14 درصد در بهمن ماه و ثابت ماندن این میزان در اسفند نگران نماینده است.

جدول 4 مشخصات آماری کشورهای جهان با بیش از 500 هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید -19 تا انتها اسفند ماه سال 99 را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می گردد، در جهان 37 کشور دارای جمعیت بیمار بیش از 500 هزار نفر است.

دهقانی تاکید نمود: میزان کل جمعیت بیمار در جهان با افزایش حدود 20 میلیون نفر از 77 میلیون نفر در آذر به بیش از 96 میلیون نفر در دی، با افزایش 14 میلیون نفر به بیش از 110 میلیون تا آخر بهمن ماه و سپس با افزایش 12.6 میلیون نفر در اسفند به بیش از 122 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: میزان متوسط نرخ رشد روزانه جهان از 0.76 درصد در دی ماه به 0.46 درصد در بهمن ماه و سپس به 0.26 درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. در ایران، دراسفند ماه با افزایش جمعیت بیمار 240 هزار نفر، کل جمعیت بیماران کشور به حدود 1 میلیون و 800 هزار نفر رسید و با این جمعیت در صندلی 15 جهان واقع شده است. این در حالی است که کل جمعیت بیمار در اسفند برای کشور روسیه 320 هزار نفر، آلمان 286 هزار نفر، انگلیس 208 هزار نفر، مکزیک 174 هزار نفر، کانادا 93 هزار نفر و اسپانیا حدود 90 هزار نفر بوده است.

همانطور که از جدول مشاهده می گردد، میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری در جهان در اسفند ماه برابر با 0.26 بوده است. در ضمنًً ایران با نرخ رشد متوسط روزانه 0.34 درصد در صندلی 18 جهان واقع شده است.

میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری جهان در کل سال 99 برابر با 1.72 درصد بوده که کشورهای هند با 3.06 درصد، اکراین با 2.93 درصد، بنگالادش با 2.85 درصد، روسیه با 2.79 درصد و برزیل با 2.74 درصد، در صدر کشورهای بالای 500 هزار نفر جمعیت بیمار قرار دارند. همچنین کشورهای آلمان و اسپانیا با 1.43 درصد، سوئیس با 1.3 درصد، ایران با 1.26 درصد و ایتالیا با 1.22 درصد در انتهای جدول این کشورها قرار دارند.

میزان کل جمعیت فوتی در جهان با افزایش حدود 365 هزار نفر در دی ماه، به 2 میلیون و 50 هزار نفر، با افزایش 387 هزار نفر فوتی در انتها بهمن ماه، به بیش از 2 میلیون و 450 هزار نفر و با افزایش 270 هزار نفر در اسفند، به بیش از 2 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.

بدین ترتیب، میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی جهان در دی ماه از 0.66 درصد به 0.58 درصد در بهمن ماه و سپس به 0.35 درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی 0.21 درصد در دی ماه، با کاهش نرخ رشد فوتی روزانه به 0.14 درصد در بهمن و با همین میزان یعنی 0.14 درصد در اسفند، در صندلی 34 واقع شده است.

همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی جهان در کل سال 99 برابر با 1.58 درصد بوده که کشورهای مکزیک با 3.4 درصد، روسیه با 3.19 درصد، برزیل با 3.12 درصد، کلمبیا با 3.07 درصد و هند با 3.03 درصد در صدر کشورها قرار دارند. همچنین کشورهای سوئیس با 1.34 درصد، اسپانیا با 1.31 درصد، مجارستان با 1.29 درصد، ایران با 1.11 درصد و ایتالیا با 0.99 درصد در انتهای جدول قرار دارند.

جدول 4: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -19: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان تا آخر سال 99 برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیش از 500 هزار نفر (و کشورهای با میزان فوتی بیش از 9 هزار نفر)

ردیف

نام کشور

آمار کل تجمعی

مبتلا

نام کشور

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) - اسفند

نام کشور

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری-کل سال 99

نام کشور

آمار کل تجمعی فوتی

نام کشور

متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) - اسفند

نام کشور

متوسط نرخ رشدفوتی روزانه-کل سال 99

کل جهان

123,429,597

کل جهان

0.26

کل جهان

1.72

کل جهان

2,721,513

کل جهان

0.35

کل جهان

1.58

1

آمریکا

30,482,127

اردن

1.04

هند

3.06

آمریکا

554,871

ج چک

0.92

مکزیک

3.4

2

برزیل

11,950,459

مجارستان

0.94

اکراین

2.93

برزیل

292,856

مجارستان

0.85

روسیه

3.19

3

هند

11,598,710

لهستان

0.62

بنگلادش

2.85

مکزیک

197,219

بلغارستان

0.68

برزیل

3.12

4

روسیه

4,447,570

صربستان

0.61

روسیه

2.79

هند

159,790

برزیل

0.62

کلمبیا

3.07

5

انگلیس

4,291,271

ج چک

0.59

برزیل

2.74

انگلیس

126, 122

اکراین

0.61

هند

3.03

6

فرانسه

4,252,022

ایتالیا

0.48

کلمبیا

2.69

ایتالیا

104,642

لهستان

0.56

پرو

3.01

7

ایتالیا

3,356,217

اکراین

0.45

آرژانتین

2.66

روسیه

94,659

اندونزی

0.5

اکراین

2.87

8

اسپانیا

3,212,332

فیلیپین

0.45

مکزیک

2.64

فرانسه

92,167

روسیه

0.49

ج چک

2.81

9

ترکیه

2,992,694

فرانسه

0.44

ترکیه

2.51

آلمان

75,196

مصر

0.42

رومانی

2.78

10

آلمان

2,658,851

عراق

0.44

آفر جنو

2.48

اسپانیا

72,910

پرو

0.4

شیلی

2.78

11

کلمبیا

2,331,187

برزیل

0.43

مجارستا

2.44

کلمبیا

61,907

رومانی

0.4

آفریقا ج

2.72

12

آرژانتین

2,241,739

سوئد

0.42

اردن

2.43

ایران

61,724

شیلی

0.38

ترکیه

2.67

13

مکزیک

2,187,910

شیلی

0.4

پرو

2.43

آرژانتین

54,517

مکزیک

0.37

بولیوی

2.61

14

لهستان

2,036,701

سوئیس

0.39

لهستان

2.35

آفریقا ج

52,082

آلمان

0.36

لهستان

2.56

15

ایران

1,793,805

رومانی

0.38

صربستان

2.31

پرو

50,085

فیلیپین

0.35

آرژانتین

2.42

16

آفریقا ج

1,536,801

اطریش

0.38

اندونزی

2.3

لهستان

49,160

فرانسه

0.34

پاکستان

2.34

17

اکراین

1,535,218

ترکیه

0.36

عراق

2.29

اندونزی

39,447

پاکستان

0.34

بلغارستان

2.3

18

ج چک

1,464,104

ایران

0.34

فیلیپین

2.21

ترکیه

29,959

ایتالیا

0.33

آمریکا

2.24

19

پرو

1,460,779

پرو

0.33

رومانی

2.21

اکراین

29,775

آمریکا

0.32

پرتقال

2.2

20

اندونزی

1,455,788

هلند

0.33

آمریکا

2.14

ج چک

24,596

اسپانیا

0.3

آلمان

2.19

21

هلند

1,194,580

اندونزی

0.31

شیلی

2.13

بلژیک

22,650

اطریش

0.29

کانادا

2.17

22

کانادا

930,516

آلمان

0.29

جمهورچ

2.1

کانادا

22,643

ترکیه

0.25

اطریش

2.03

23

شیلی

925,089

بلژیک

0.26

پاکستان

1.98

شیلی

22,180

هلند

0.25

مصر

2.02

24

رومانی

892,848

کانادا

0.25

رژیم اشغالگر

1.96

رومانی

22,132

آرژانتین

0.24

اکوادر

2

25

بلژیک

827,941

پاکستان

0.25

انگلیس

1.96

مجارستان

18,068

آفریقای ج

0.23

اندونزی

1.97

26

رژیم اشغالگر

827,220

رژیم اشغالگر

0.23

کانادا

1.93

پرتقال

16,762

بولیوی

0.22

انگلیس

1.95

27

پرتقال

817,080

آرژانتین

0.22

پرتقال

1.82

اکوادر

16,435

پرتقال

0.21

عراق

1.86

28

عراق

789,390

مکزیک

0.18

سوئد

1.68

هلند

16,260

اکوادر

0.21

فیلیپین

1.82

29

سوئد

744,272

روسیه

0.17

هلند

1.66

عراق

13,969

کلمبیا

0.2

سوئد

1.69

30

فیلیپین

656,037

آمریکا

0.15

بلژیک

1.64

پاکستان

13,799

انگلیس

0.19

فرانسه

1.62

31

پاکستان

623,135

هند

0.15

فرانسه

1.61

سوئد

13,262

عراق

0.19

بلژیک

1.52

32

سوئیس

623,135

بنگلادش

0.14

اطریش

1.46

فیلیپین

12,929

کانادا

0.18

هلند

1.39

33

بنگلادش

568,706

کلمبیا

0.13

آلمان

1.43

بولیوی

12,041

سوئد

0.18

سوئیس

1.34

34

مجارستان

560,971

انگلیس

0.1

اسپانیا

1.43

بلغارستان

11,966

ایران

0.14

اسپانیا

1.31

35

صربستان

546,896

آفریقا ج

0.06

سوئیس

1.3

مصر

11,557

بلژیک

0.13

مجارستان

1.29

36

اردن

526,666

پرتقال

0.06

ایران

1.26

سوئیس

10,212

سوئیس

0.12

ایران

1.11

37

اطریش

511,440

اسپانیا

0.02

ایتالیا

1.22

اطریش

9,052

هندوستان

0.08

ایتالیا

0.99

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در خصوص ویروس کووید -19 و یاری به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی نموده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 26 فروردین 1400 بروزرسانی: 26 فروردین 1400 گردآورنده: rapidownload.ir شناسه مطلب: 894

به "تحلیل صندلی ایران از منظر بیماری کرونا، کاهش فوتی؛ رشد بیماری خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحلیل صندلی ایران از منظر بیماری کرونا، کاهش فوتی؛ رشد بیماری خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید