مچ درد یا سندرم تونل کارپال چیست؟

به گزارش رپید دانلود، استفاده از موس های قدیمی، کار زیاد با کامپیوتر و فعالیت های فیزیکی دیگر منجر به مچ درد یا سندرم تونل کارپال می گردد. درمان مچ درد چگونه است؟

مچ درد یا سندرم تونل کارپال چیست؟

مختصریاز آناتومی مچ دست

مفصل مچدست به ظاهر از ترکیب دو استخوان زند زبرین ( Radius) و زند زیرین (Ulna) و هشت استخوان مچ دست بوجود آمدهاست؛ولی در واقع این مفصل از استخوان های زند زبرین و سه استخوان ناوی یا اسکافوئید ( Navicular or Scaphoid bone)، استخوان هلالی (Lunate bone) و استخوان هرمی ( Triquetral bone) تشکیلشده است. چهار استخوان ذکر شده مچ دست با استخوان های ردیف پایین تر به نام های ذوزنقه(Trape zium bone) و چنگکی ( Hamate bone) نیز مفصل شده و همین استخوان ها با استخوان های کف دست مفصل می شود.

مچ دستقادر به انجام حرکات زیر است:

 • دور شدن یاآبداکشن (Abduction): در این حرکتمچ دست از خط فرضی میانی دست به سمت بیرون دور می شود.
 • نزدیکشدن یا آداکشن (Adduction): در این حرکت مچ دست از خط میانی دست به سمت داخل نزدیک می شود.
 • تا شدن یا فلکشن (Flextion): استخوان هادر سطح ساجیتال (سطحی فرضی که بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم بندی می نماید) به یکدیگرنزدیک می شوند و زاویه بین مفصل کاهش می یابد.
 • باز شدن یااکستنشن (Extension): در این حالت استخوان ها در سطح ساجیتال از یکدیگر دور می شوند و زاویه بینمفاصل زیاد می شود.
 • هایپر آداکشن( Hyperadduction): این حرکت ادامه حرکتآداکشن است به طوری که از مبدأ حرکت آداکشن فراتر رود. این حرکت علاوه بر مچ دست درمفاصل ران و شانه نیز قابل انجام می باشد.
 • هایپر فلکشن( Hyperflext ion): ادامه حرکت فلکشن درمفصل مچ دست است. این حرکت در شانه نیز قابل انجام است.

ساختارعضلانی مچ دست

حرکاتمتنوعی که در مچ دست وجود دارد به علت وجود بیست و پنج عضله ای است که در این قسمتفعالیت دارند . قوی کردن این عضلات مخصوصاعضلات ناحیه ساعد می تواند شما را در برابر مچ درد تا حدودی مصون سازد. از این عضلاتمی توان به بازنماینده دراز شست دست، دور نماینده دراز شست دست، تانماینده دراز شست دست،بازنماینده انگشت کوچک دست، تا نماینده عمقی انگشتان دست و چندین عضله دیگر اشاره نمود.

مچ دردچگونه دردی است؟

سندرومتونل کارپال ( Carpal Tunnel Syndrome) یکیاز بیماری های بسیار رایجی است که متأسفانه در گذشته چندان مورد تحقیق قرار نگرفتهو تا حدی ناشناخته مانده است. معمولاً مردم این بیماری را به عنوان مچدرد می شناسند که درد آن به انگشت های دست ختم شده و حرکات دست را تا حدودیمشکل می سازد و ناتوانی به وجود می آورد. امروزه این ناراحتی در میان کارگران وکارکنان کشورهای صنعتی فوق العاده رایج است. این عارضه در میان کسانی که ساعات زیادیبا کامپیوتر کار می نمایند مانند صندوق دارها، ماشین نویس ها و کارگران کارخانه هایماشین سازی و افرادی که به کارهای مکانیکی اشتغال دارند بسیار رایج است. در حالحاضر این درد شناخته شده و قابل درمان است.البته عوامل دیگری نیز می تواند موجب مچ درد شود ولی این بیماری یکی از شایع ترینعلت های درد در ناحیه مچ دست است.

علل بروزمچ درد چیست؟

 • آرتروزیا ساییدگی مچ دست

آرتروز یاساییدگی مچ دست می تواند موجب درد و تورممچ دست و محدودیت حرکتی آن شود. شکستگی های بدجوش خورده مچ دست و یا آسیب هایماندگار در غضروف ها و یا ناپایداری در مفاصل مچ دست می توانند در دراز مدت موجببروز آرتروز در مچ دست شود. تحقیقات نشان می دهد از هر ده نفر افرادی که به اینناراحتی دچار هستند، یک نفر کسانی هستند که با دست هایشان کار می نمایند. خانم هایخانه دار، تایپیست ها، قصاب ها، نجارها، موسیقی دانان و خیاط ها بیشتر به این بیماریدچار می شوند. به عبارتی این عارضه در میان زنان 40 تا 60 ساله و بخصوص زنانباردار رایج است؛ زیرا در دوران بارداری به دلیل ترشحات زیاد هورمون، غضروف شل شدهو باعث تورم می شود. ضمناً این حالت در میان خانم هایی که قرص ضد بارداری مصرف می نمایندنیز دیده می شود. همچنین کسانی که از ناراحتی تیروئید رنج می برند به دلیل نوسانهورمون به این بیماری دچار می گردند.

 • گانگلیونیا کیست سینوویال در مچ دست

گانگلیونمی تواند موجب درد مچ دست شود. گانگلیون یک کیست خوش خیم بافت نرم است که معمولادر پشت مچ دست خانم ها ایجاد می شود. درون این کیست مایع غلیظی جمع می شود.گانگلیون بصورت یک برجستگی سفت دید می شود که اندازه آن ممکن است در طول زمان کم وزیاد شود.

 • بیماریدکرون مچ دست

در بیماریدکرون مچ دست که موجب احساس درد در سمتخارجی مچ دست می شود، مشکل اصلی تورم غلاف تاندون هایی است که از این ناحیه عبور می نمایند.این بیماری بیشتر در خانم ها بخصوص آن هایی که کارهای مکرری را با مچ دست انجام می دهنددیده می شود.

 • سندرومتقاطع

سندرومتقاطع می تواند موجب احساس درد در سطح بیرونی مچ دست شود. این بیماری به علت ساییدهشدن تاندون هایی که از مچ دست بر روی هم عبور می نمایند، ایجاد می شود.

 • بیماری کینباخ و مچ درد

بیماری کینباخ به علت کاهش خون رسانی به استخوان لونیت ایجاد می شود. بیمار مبتلا به کین باخدچار درد مچ دست و محدودیت حرکتی در مچدست است.

 • سایر عللدرد مچ دست

عفونت هایمفصل یا استخوان های مچ دست یا عفونت بافت های اطراف آن، شکستگی ها و در رفتگی هاو آسیب تاندون های مچ دست، تومورهای این ناحیه و یا انواع روماتیسم ها هم می توانندموجب درد مچ دست شوند.

ورزش هایمفید برای پیشگیری از مچ درد

با انجامتمرینات زیر می توانید تا حدی از ابتلا به مچ درد را در آینده را پیشگیری کنید.

 1. انگشتانخود را محکم بسته یک ثانیه بسته نگه دارید مجددا باز کنید این کار را بیست بار پشتسر هم برای هر دست انجام دهید.
 2. یک توپتنیس یا چند جوراب که در هم به شکل توپ پیچیده شده است را در دست گرفته و سعی کنیدانگشتان خود را ببندید . در اینصورت انگشتان شما با مقاومت از طرف توپ روبرو می شود؛ انگشتان خود را در همین شرایطبه مدت سه ثانیه نگه دارید و سپس سه ثانیه استراحت دهید. این حرکت را ده بار برایهر دست انجام دهید.
 3. آرنجخود را طوری خم کنید که ساعد شما با بازویتان زاویه نود درجه تشکیل دهد طوری که کفدست شما رو به بالا باشد سپس انگشتان خود را بسته مچ خود را به آرامی به سمت بالاو پایین حرکت دهید.
 4. دستخود را در همان حالت تمرین شماره قبل نگه داشته ولی این بار به جای بالا و پایینکردن، مچ دست را به چپ و راست به آرامی حرکت دهید (توجه داشته باشید که مچ در اینحرکت باید بدون هیچ شکستگی از ساعد باشد.)
 5. دستخود را در همان حالت تمرین شماره قبل نگه داشته این بار مچ خود را طوری حرکت دهیدکه در مرحله اول کف دست رو به بالا باشد و در مرحله بعد با چرخاندن ساعد کف دست روبه پایین شده باشد (توجه داشته باشید که مچ در این حرکت باید بدون هیچ شکستگی با ساعد باشد و زاویه نود درجه ای ساعد با بازو حفظ شود.)

ارتباطمچ درد و استفاده از رایانه چیست؟

استفادهاز موس تقریبا به بخشی جدا نشدنی و معمول در کار با کامپیوتر تبدیل شده است و در بسیاریاز موارد باعث بروز مشکلاتی در مچ دست می شود. توجه به نکات زیر در کاهش مشکلاتبوجود آمده در اثر بکارگیری بیش از حد موس موثر می باشند:

استفاده از ماوس نوری: استفاده از موس های قدیمیکه با گوی کار می نمایند را فراموش کنید. موس های نوری از حساسیت بیشتری برخورداند وبه همین دلیل کار با آن ها به نسبت موس های قدیمی احتیاج به فشار کمتر دست و حرکتکمتر مچ دارد. با کمی تنظیم و انتخاب یک موس اپیتک می توانید حرکت مچ دست خود راکمتر و مدت بیشتری از موس بدون احساس خستگی بهره ببرید.

موس پد طبی:موس پدهای طبی دارای یک بالشتک در پایین پد هستند که مچ دست بر روی آن قرار می گیرد.مهمترین عامل درد مچ در کار با موس حالت شکسته و زاویه مچ دست است که در بلند مدتحتی می تواند باعث دردهای مزمن و ماندگار در مچ دست شود. اما در موس پدهای طبی مچدست در شرایط بهتری قرار می گرد و تقریبا ساعد و کف حالت افقی و بدون شکستی دارندکه این مسئله در سلامتی مفاصل و خستگی کمتر مچ دست نقش مهمی دارد.

ورزش: در بسیاری از موارد کار با موس و کیبورد و یا احتمالانوشتن تنها کارهایی هستند که ممکن است یک فرد در طول روز با مچ دست خویش انجام دهد. این مسئله در درازمدت باعث ضعیف شدن مچ دست می شود به طوریکه کمی فشار بیشتر می تواند باعث درد مچدست شود. لذا انجام ورزش های ذکر شده در بالا بسیار موثر می باشد.

اسکرولکردن صفحات وب: تا کنون فکر نموده اید که چه مدت از زمانی را که با موس کار می کنیدصرف اسکرول کردن صفحات می کنید؟ به خصوص اگر اهل کار با اینترنت و گردش در وب باشیدقطعا مدت زیادی را صرف اسکرول صفحات وب می کنید. اسکرول با حرکت موس باعث تغییرزاویه مچ دست و یا حرکت دست می شود. استفاده از موس هایی که دکمه اسکرول را وسط کلیدهایشاندارند می توانند احتیاج به حرکت دست و مچ را کاهش دهند. طبیعی است که کاری که تنهابا حرکت یک انگشت انجام می شود را با مچ دست و یا ساعد انجام نمی دهند. در نهایت وچنانکه از مطالب بالا معین است کمی دقت در انتخاب و خرید موس و موس پد می تواندسلامتی بیشتر و خستگی کمتری را برای شما به ارمغان آورد.

منبع: وبسایت دکتر علی فرخانی - وبلاگ شاپوران

منبع: setare.com
انتشار: 16 آذر 1399 بروزرسانی: 16 آذر 1399 گردآورنده: rapidownload.ir شناسه مطلب: 635

به "مچ درد یا سندرم تونل کارپال چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مچ درد یا سندرم تونل کارپال چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید